นักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น วิศวกรสังคม (Social Engineer)

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 29/10/2564

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มโครงการการศึกษาแนวทางเผาป่า ด้านการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและป่า ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนบ้านสะลวงใน และการวิเคราะห์ปัญหากับเบื้องต้น กับผู้นำชุมชนบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มโครงการการศึกษาแนวทางเผาป่า ด้านการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและป่า ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนบ้านสะลวงใน และการวิเคราะห์ปัญหากับเบื้องต้น กับผู้นำชุมชนบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อแนะนำโครงการ นักศึกษาพัฒนาท้องถิ่น"วิศวกรสังคม ให้กับชาวบ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา