อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต primary GMP สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน"

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 29/10/2564

             ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้จัดการอบรม "เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต primary GMP สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน" วิทยากร โดย นางสาวนริศรา วังมะนาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ณ วิสากิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนปงยั้งม้า บ้านปงใต้ ต.บ้านปง อ.หารดง 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย