การบรรยายและสาธิตการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรระในชุมชนระดับตำบล

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 29/10/2564

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

         ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 adiCET ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 โดยได้เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในด้านต่างๆ ของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนด้านการพัฒนาพลังงานภายในชุมชนเพื่อการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ นำโดยผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 70 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย