ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานภายในชุมชนสีเขียว Chiang Mai World Green City เพื่อใช้ข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการวางแผนการลดใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 29/10/2564

           มหาวิทาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำระบบตรวจสอบการใช้พลังงานภายในชุมชนสีเขียว Chiang Mai World Green City เพื่อใช้ข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการวางแผนการลดใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถเข้าเยี่ยมชมระบบได้ที่ >>>> http://cmgc.cmru.ac.th/CmgcWebMonitoring/Home/Dashboard/10010001


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ