การจัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเรื่อง "มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ"

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 29/10/2564

            วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เชิญ ผศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาบรรยายให้ความรู้ประกอบการเรียนการสอนในเรื่อง "มลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสิ่งแวดล้อมชุมชนศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี จำนวน 30 คน ณ ห้องมินิเทียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา