การอบรมและจัดทำแผน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการขยะอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน และการสอนการหล่อเตาประหยัดเชื้อเพลิงในโครงการขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลระดับชุมชน

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 29/10/2564

           Pada tanggal 20 Agustus 2020, adiCET oleh Ajarn Dr. Surachai Narat Chansri dan tim mahasiswa program magister-doktoral bersama para Relavan di Kecamatan Kuet Chang, seluruh 8 desa, berpartisipasi dalam menyelenggaragan s ketan keta kanampang Peratihan rendan memma rangel seppelin kamuni kat ran kam dan dengan topik pengelolaan sampah rumah tangga dan masyarakat. dan membuat rencana pengelolaan sampah masyarakat di Sekolah Ban Mae Taman di pagi hari

tidak ada deskripsi gambar

            Dan dilanjutkan pada sore hari Ini adalah pemberian tungku hemat bahan bakar dalam proyek untuk memperluas teknologi tungku biomassa di tingkat masyarakat di Ban Mae Taman, Kecamatan Kuet Chang Chiang, Kabupatensi Mae Taeng.

tidak ada deskripsi gambar

tidak ada deskripsi gambar

 

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา การศึกษา