สำนักหอสมุด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความรู้การสืบค้นฐานข้อมูลด้านพยาบาลศาสตร์แก่อาจารย์ บุคลากร ผู้ดูแลงานห้องสมุดกลางและห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : สำนักหอสมุด | Date and Time : 30/10/2566

    ผศ.ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลด้านพยาบาลศาสตร์” ให้ความรู้แก่ อาจารย์ บุคลากร ผู้ดูแลงานห้องสมุดกลางและห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี อ.ดร.พยอม ถิ่นอ่วน รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา B111 อาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้แนะนำเกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุด แนะนำบริการ CMRU WEB OPAC บริการ SSL VPN และการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจในการสืบค้นและการใช้งานบริการต่างๆของห้องสมุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ติดตามข่าวและประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3Mrl0Ob


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา