ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 17/11/2566

    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้ อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน ปายวิทยาคาร และนางสาวเกษมา อุดทาเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ Memorandum of Understanding; MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ โรงเรียนปายวิทยาคาร พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement; MOA) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ โรงเรียนปายวิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจาก นางพุฒชาด จันทร์ดำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายมุ่งเมือง วนากมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสุภาเมธี โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงเจตนารมร์ร่วมกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และคุณภาพครูทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัย และทักษะต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อีกด้วย

 ติดตามประมวลภาพที่นี่ : https://bit.ly/49IA6c4


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา