ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ หอสมุดแห่งชาติ เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา MOU ร่วมอนุรักษ์และศึกษาเอกสารโบราณ

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 23/11/2566

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปรึกษาหารือในการสร้างเครือข่ายด้านเอกสารโบราณ คัมภีร์ใบลานและพับสา พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลานและพับสา)” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และพัฒนางานระหว่างหน่วยงานด้านเอกสารโบราณร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ MR. ZHOU YANG XIN ผู้อำนวยการหอสมุดเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/C1J2f3DyFxwMZ2zT6


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ